PVOV en de kracht van vrijwilligers(werk)

Het Platform vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) is een platform dat zich inzet voor een vitale gemeenschap en gaat uit van de kracht (en de preventieve werking) van vrijwilligerswerk, kwaliteiten van burgers in de wijken en van medewerkers bij bedrijven. Het platform fungeert als belangenbehartiger voor de leden. Dit overkoepelende orgaan brengt organisaties samen en verschaft duidelijkheid in de grote verscheidenheid aan vrijwilligersorganisaties. Vanuit die positie vervult het meerdere rollen richting verschillende doelgroepen, om vraag en aanbod naar vrijwilligerswerk samen te brengen. Maar hoe zorg je dat je in al die rollen de doelgroepen bereikt, verbindingen legt én invloed hebt?

Na een goede positionering volgt profilering en dus zichtbaarheid. Eerst moet de positie en de kernbelofte van het PVOV glashelder worden. Deze belofte is niet alleen helder, maar maken we ook zichtbaar en deelbaar, met name voor de leden. De kanalen waarlangs het PVOV zichtbaar wordt en communiceert moeten functioneel en prikkelend zijn. De communicatie-uitingen moeten de kernbelofte bevatten en altijd voorzien zijn van dezelfde ‘look and feel’. Kanalen waar (nog geen) interactie mogelijk is, zoals de website en sociale media moeten professioneel, toegankelijk en laagdrempelig zijn en dus makkelijk te gebruiken door alle doelgroepen.

In het kort
Klant: Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo
Project: Positionering
Projecteigenaren: Petra WillemsSjuulke Kuntzelaers
Gebied: StrategischTactischOperationeel
Website: www.platformvrijwilligers.nl

Communiceren om zo te presteren
De behoefte van het PVOV was om de hele organisatie vanuit communicatief oogpunt kritisch onder de loep te nemen, zodat deze organisatie online en offline een sterke(re) positie kan innemen als collectieve aanjager op het gebied van vrijwilligerswerk. De vraag naar vrijwilligerswerk groeit immers (ook op de werkvloer), mede doordat de zorg steeds onbetaalbaarder wordt. Enerzijds lag de behoefte om meer, op een laagdrempelige wijze te communiceren met leden, maar ook de interactie tussen leden te stimuleren. Het delen van kennis en netwerk is hier het hoofddoel. Het PVOV zocht verder manieren om de verbinding tussen informele en formele zorg te bestendigen en uit te breiden. De ambitie is ook Venlose bedrijven te ondersteunen in hun aanspraak op vrijwilligers. Hoewel het PVOV niet rechtstreeks in contact staat met vrijwilligers, voelt het zich ook geroepen om via het platform een ander licht te laten schijnen op de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk om zo de aanwas voor het aantal vrijwilligers te boosten. Kortom, de ambitie is alle communicatie (kanalen, middelen), activiteiten en projecten te herzien, zodat het PVOV haar rollen en verantwoordelijkheden effectief kan uitvoeren en zodoende invloed heeft.

Verbeteren, bestendigen, beïnvloeden
Bureau Tint stelde op basis van de gesprekken en inleesdocumenten een strategie voor, die verduidelijkt wat de kernboodschap, rollen en kernactiviteiten van het PVOV zijn. Er volgde een voorstel voor de communicatiestrategie. Uitgangspunt is dat 1. eerst de basis van alle communicatiemiddelen op orde moet zijn. Dat betekent dat de inhoud en functionaliteiten van de bestaande communicatiemiddelen onderzocht worden en van advies worden voorzien: wat kunnen we behouden, schrappen of verbeteren?; 2. daarna voegen we extra’s toe, zoals nieuwe functionaliteiten die een community, en dus het delen en ophalen van kennis en netwerk, mogelijk maken; 3. de online en offline activiteiten gaan elkaar versterken door wat er offline gebeurt online zichtbaar te maken (door het PVOV en de deelnemers in de community, al dan niet met hulp van Bureau Tint). 

Over de klant
Het PVOV is ontstaan door een behoefte aan samenwerking tussen gemeenten, zorg- en welzijns- en vrijwilligersorganisaties, bedrijven en de vrijwilligers zelf. Het beroep op vrijwilligers groeit immers en om aan die vraag te voldoen fungeert het PVOV als sluitstuk tussen formele, informele zorg en bedrijven. Hiertoe vervult het PVOV meerdere rollen: van belangenvertegenwoordiger, facilitator en verbinder voor vrijwilligersorganisaties, tot lobbyist voor de beleidsmatige aspecten van het vrijwilligerswerk. Daarnaast fungeert het PVOV ook als adviseur voor (nog) niet aangesloten organisaties, omdat het PVOV gelooft in de kracht van inclusiviteit en op de hoogte wil zijn van ontwikkelingen en activiteiten in de gemeenschap. Het PVOV is kortom een collectieve aanjager, met een nadrukkelijke faciliterende rol om vrijwilligerswerk mogelijk te maken en te houden voor mens en organisatie.